รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

ดูแลแหล่งน้ำ แก้ปัญหาผักตบชวา

ฉบับวันที่: 24/06/2019
นักวิชาการ: ดร.กัลยา สุนทรวงศ์สกุล จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

การอ่านกับการเมือง

ฉบับวันที่: 17/06/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ รองคณบดีและอาจารย์จากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“แอนิมอล ฟาร์ม” การเมืองในวรรณกรรม

ฉบับวันที่: 10/06/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี จากศูนย์การแปลและการล่าม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“ดีล” การเมืองกับทิศทางของประเทศไทย

ฉบับวันที่: 03/06/2019
นักวิชาการ: ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี : สำรวจแนวรบฝั่งตะวันออก

ฉบับวันที่: 27/05/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ความท้าทายที่ยังไม่จบของทีวีดิจิทัล

ฉบับวันที่: 20/05/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ไขปัญหาสูตรคำนวณเลือกตั้ง 62

ฉบับวันที่: 13/05/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ใครได้ประโยชน์จากมาตรการอุ้มโทรคมนาคม

ฉบับวันที่: 09/05/2019
นักวิชาการ: ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาฯ

นอเทรอดาม ในมุมมองคนฝรั่งเศส

ฉบับวันที่: 22/04/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ

ทูตต้องไม่แทรกแซงกิจการภายใน

ฉบับวันที่: 15/04/2019
นักวิชาการ: ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ฝ่าวิกฤติฝุ่นเชียงใหม่

ฉบับวันที่: 08/04/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

อย่าให้ กกต. เป็นน้ำผึ้งหยดเดียว

ฉบับวันที่: 01/04/2019
นักวิชาการ: รศ.ตระกูล มีชัย จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ Blind Trust

ฉบับวันที่: 25/03/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

เข้าใจโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

ฉบับวันที่: 18/03/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.นพ.ณัฐทร พิทยรัตน์เสถียร จิตแพทย์เด็กจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

รู้จัก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์

ฉบับวันที่: 11/03/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เลือกตั้ง 62 ยุค 4.0

ฉบับวันที่: 04/03/2019
นักวิชาการ: ดร.มุกดา ประทีปวัฒนะวงศ์  นักวิจัยประจำศูนย์แม่โขงศึกษา จุฬาฯ

พ.ร.บ.ข้าวที่เป็นธรรม?

ฉบับวันที่: 25/02/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ฉบับวันที่: 18/02/2019
นักวิชาการ: ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

เชื่อมระบบสาธารณสุขสู่ร้านยา

ฉบับวันที่: 11/02/2019
นักวิชาการ: ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาฯ

ตระหนักแต่ไม่ตระหนกกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5

ฉบับวันที่: 04/02/2019
นักวิชาการ: ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X