ข่าวสารและสาระความรู้
รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

ปรากฏการณ์เขื่อนแตกที่ลาว

ฉบับวันที่: 30/07/2018
นักวิชาการ:  อดิศร เสมแย้ม นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องประเทศลาว จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

แก้หนี้ครูด้วยวินัยทางการเงิน

ฉบับวันที่: 23/07/2018
นักวิชาการ:  วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และกรรมการสภาจุฬาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สังคมร่วมเยียวยา ‘ทีมหมูป่า’

ฉบับวันที่: 16/07/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคลินิก และอาจารย์จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษา และอาจารย์จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

มองสื่อไทยในเหตุการณ์ “ถ้ำหลวง”

ฉบับวันที่: 9/07/2018
นักวิชาการ:  ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ทางออกสำหรับบีทีเอส

ฉบับวันที่: 2/07/2018
นักวิชาการ:  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาฯ

ยกเลิก ‘โทษประหารชีวิต’ ไทยพร้อมหรือยัง

ฉบับวันที่: 25/06/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.ณัชพล  จิตติรัตน์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

วางแผนรับมือขยะอิเล็กทรอนิกส์

ฉบับวันที่: 18/06/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ทำไมต้องเลิกใช้ “พาราควอต”

ฉบับวันที่: 11/06/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นพดล กิตนะ  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ทีแคส ยังไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของปัญหาการศึกษาไทย

ฉบับวันที่: 04/06/2018
นักวิชาการ: ผศ.อรรถพล  อนันตวรสกุล อาจารย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

4 ปีเศรษฐกิจไทยในมือรัฐบาล คสช.

ฉบับวันที่: 28/05/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาฯ

สถานการณ์เกาหลี รุนแรงแค่ไหน…!

ฉบับวันที่: 28/04/2017
นักวิชาการ:  ดร.ธีวินท์ สุพุทธกุล อาจารย์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ขึ้นภาษีแวตมาจากไหน

ฉบับวันที่: 23/03/2017
นักวิชาการ:  อ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

หอศิลป์ กทม.กับพันธกิจด้านศิลปะต่อสังคม

ฉบับวันที่: 21/05/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.ประพล คำจิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงโทษสมาชิก BNK48 กับภาพสะท้อนธุรกิจบันเทิง

ฉบับวันที่: 14/05/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

อนาคตของสันติภาพคาบสมุทรเกาหลี

ฉบับวันที่: 30/04/2018
นักวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

รู้เท่าทันอันตรายจากธุรกิจอาหารเสริม

ฉบับวันที่: 07/05/2018
นักวิชาการ: เภสัชกร ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

เบื้องหลังสนธิสัญญาสันติภาพเกาหลีเหนือ-ใต้

ฉบับวันที่: 23/04/2018
นักวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ รุกเสนอ 3 นโยบายใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ฉบับวันที่: 16/04/2018
นักวิชาการ: อาจารย์โภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ จุฬาฯ

สื่อสารให้เข้าใจความเครียดในเด็กวัยรุ่น

ฉบับวันที่: 09/04/2018
นักวิชาการ: ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

“สิทธิส่วนบุคคลในโลกออนไลน์” ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ฉบับวันที่: 02/04/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X