ข่าวสารและสาระความรู้
รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

ทีแคส ยังไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของปัญหาการศึกษาไทย

ฉบับวันที่: 04/06/2018
นักวิชาการ: ผศ.อรรถพล  อนันตวรสกุล อาจารย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

4 ปีเศรษฐกิจไทยในมือรัฐบาล คสช.

ฉบับวันที่: 28/05/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาฯ

สถานการณ์เกาหลี รุนแรงแค่ไหน…!

ฉบับวันที่: 28/04/2017
นักวิชาการ:  ดร.ธีวินท์ สุพุทธกุล อาจารย์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ขึ้นภาษีแวตมาจากไหน

ฉบับวันที่: 23/03/2017
นักวิชาการ:  อ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

หอศิลป์ กทม.กับพันธกิจด้านศิลปะต่อสังคม

ฉบับวันที่: 21/05/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.ประพล คำจิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงโทษสมาชิก BNK48 กับภาพสะท้อนธุรกิจบันเทิง

ฉบับวันที่: 14/05/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

อนาคตของสันติภาพคาบสมุทรเกาหลี

ฉบับวันที่: 30/04/2018
นักวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

รู้เท่าทันอันตรายจากธุรกิจอาหารเสริม

ฉบับวันที่: 07/05/2018
นักวิชาการ: เภสัชกร ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

เบื้องหลังสนธิสัญญาสันติภาพเกาหลีเหนือ-ใต้

ฉบับวันที่: 23/04/2018
นักวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ รุกเสนอ 3 นโยบายใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ฉบับวันที่: 16/04/2018
นักวิชาการ: อาจารย์โภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ จุฬาฯ

สื่อสารให้เข้าใจความเครียดในเด็กวัยรุ่น

ฉบับวันที่: 09/04/2018
นักวิชาการ: ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

“สิทธิส่วนบุคคลในโลกออนไลน์” ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ฉบับวันที่: 02/04/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ

บทเรียนจากความสำเร็จของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี

ฉบับวันที่: 26/03/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาฯ

โมเดล ‘ประชาร่วมใจ’ แก้ภัยพิษสุนัขบ้า

ฉบับวันที่: 19/03/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ภาวรรณ หมอกยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ละคร ความบันเทิง และประวัติศาสตร์

ฉบับวันที่: 12/03/2018
นักวิชาการ: ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

จัดตั้งตลาดต้องทำอย่างไร

ฉบับวันที่: 26/02/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.คณพล จันทน์หอม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ล่าเสือดำกับสิทธิสัตว์

ฉบับวันที่: 19/02/2018
นักวิชาการ: ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ

ลดฝุ่น PM2.5 ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน 

ฉบับวันที่: 12/02/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

‘ศรัทธา’ ที่ไร้อคติ 

ฉบับวันที่: 05/02/2018
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ใส่ใจการศึกษา “ปฐมวัย”

ฉบับวันที่: 20/11/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X