ข่าวสารและสาระความรู้
รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

“วิ่งเพื่อรพ.บางสะพาน” สะท้อนปัญหาสาธารณสุขไทย

ฉบับวันที่: 19/12/2016
นักวิชาการ: นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

‘ประกันเอกชน’ดูแลข้าราชการต้องคิดให้ดี

ฉบับวันที่: 12/12/2016
นักวิชาการ: รศ.ดร.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ

ออฟฟิศซินโดรมโรคประจำยุคไอที

ฉบับวันที่: 5/12/2016
นักวิชาการ: รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาฯ

นัยสำคัญของชัยชนะแบบทรัมป์ต่อประชาธิปไตย

ฉบับวันที่: 28/11/2016
นักวิชาการ: สุรัตน์  โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ข้าวไทยยังไม่หมดความหวัง ถึงเวลาสร้างโอกาสให้ ‘ข้าวพื้นเมือง’

ฉบับวันที่: 21/11/2016
นักวิชาการ: รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ

‘ฟิสิกส์’ จุฬาฯ วิชาสุดโหด จริงหรือ?

ฉบับวันที่: 14/11/2016
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปัจฉา ฉัตราภรณ์คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาฯ ผศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ไขข้อสงสัย โจชัว หว่องกับความสัมพันธ์ไทย-จีน

ฉบับวันที่: 8/11/2016
นักวิชาการ: ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ

จุฬาฯ น้อมนำ เกษตรพอเพียง สู่ชุมชน

ฉบับวันที่: 1/11/2016
นักวิชาการ: รศ.นสพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทันตกรรมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร

ฉบับวันที่: 25/10/2016
นักวิชาการ: ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X