เชิญฟังรายการ “คุยกับเด็กจุฬาฯ” สนทนาสนุกๆ กับนิสิตเก่าหลากรุ่นหลายคณะ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564”

อบรมหลักสูตร Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์

CURoboCovid หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ช่วยบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

,

เชิญชวน Work (out) from Home เต้นซุมบ้าออนไลน์ฟรี

บริการ “สายตรง ฟ ฟัน” คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้คำปรึกษาปัญหาทางทันตกรรม ในช่วงการระบาดของ COVID-19

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564

,

จุฬาฯ อำนวยความสะดวกนิสิตเรียนออนไลน์รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ myCourseVille และระบบ Blackboard

ผลการออกสลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับรางวัลเลขท้ายสลากกาชาดจุฬาฯ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2564

เสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 4

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564

,

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 22

รับสมัครนิสิต “หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา” (หลักสูตรนานาชาติ)

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 89

จุฬาฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีตักบาตรปีใหม่ ปี 2564

แตกต่างอย่างไม่แตกแยก สังคมไทยสังคมหลายรุ่น

จุฬาฯ มอบรางวัลรถยนต์สลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2563

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมงาน GenEd Fair 2021 ปี 2/63

จุฬาฯ ร่วมพัฒนาชุมชนเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่เกษตรกรจังหวัดน่าน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X