ศึกษาดูงานการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะตระหนักอย่าตระหนก กับโรค Echinococosis ที่มีสาเหตุจากพยาธิในสุนัข

จุฬาฯ ประกาศนโยบาย “10 Plus” ลดค่าเล่าเรียนนิสิตร้อยละ 10 ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชา พร้อมมอบทุนทุกประเภทกว่า 5,000 ทุน และความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่นิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

,

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

,

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

,

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ อีกวาระหนึ่ง

โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

สนทนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม เรื่อง “ชุมชน ไวรัส และรัฐ : ภัยพิบัติใหม่ในโลกเก่า”

รับสมัครหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

เสวนาออนไลน์ “TCE Redesigned Symposium ครูผู้สร้างพลเมืองกับการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ในภาวะ COVID-19”

บรรยายออนไลน์เรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางห้องปฏิบัติการคลินิก”

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นอกเวลาราชการ) รอบพิเศษ

เสวนา “มองอนาคต บริการห้องสมุดกับวิถีใหม่ (New Normal)”

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการ ประจำปี 2563

Chula UDC ให้คำปรึกษาฟรีทางออนไลน์ “การปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ”

บทเพลง “ประคอง” เวอร์ชันพิเศษ จากพี่น้องนักร้อง นักดนตรีชาวจุฬาฯ

นิสิตปลื้ม จุฬาฯ มอบทุนบรรเทาวิกฤตโควิด-19

วิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบ “รถ CU กองหนุน” ให้โรงพยาบาลที่สงขลาและกำแพงเพชร

เสวนาวิชาการครบรอบ 25 ปีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ “Psychology of New Normal Behavior”

ประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 7

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X