เชิญร่วมสัมมนา “Top CEO’s Vision for Business Crisis”

สัมมนาออนไลน์ทิ่อินโดนีเซีย เรื่องอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างการระบาดของโควิด-19

เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “บทเรียนจากแนวคิดและประสบการณ์ในการฟื้นฟูหลังวิกฤตที่ผ่านมา”

เสวนาออนไลน์ Young MHESI Scholar’s Townhall ครั้งที่ 6 เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของการศึกษาไทยในยุค New Normal”

เชิญรับชมการเสวนา Talk of Integrity “Open Data : ยกระดับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย”

อยู่บ้านนาน จนรู้สึกหมดไฟ “ดูแลใจในช่วง COVID-19”

Chula UDC ร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ

“CU Band Live in จุฬาฯมาร์เก็ตเพลส”

อบรมออนไลน์ “เพิ่มศักยภาพงาน เพิ่มบริการด้วยภาษาใจ”

เสวนาวิชาการออนไลน์เรื่อง “ไทยเชื้อจีนกับการเปลี่ยนแปลง”

จุฬาฯ เตรียมแผนเปิดทำการ จัดทำระบบตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นสำหรับบุคลากรผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เปิดให้ใช้พื้นที่จุฬาฯ สระบุรีจัดกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาศิลปศึกษา

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป

เชิญชมละครอักษรฯ on Screen ละครเพลงเรื่อง “Long Live Jit Poumisak ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ”

การประกวดผลงานชิงรางวัล “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2562

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management

อบรมออนไลน์ “How to search : สืบค้นอย่างไรให้ได้คุณภาพ”

โครงการ “ZERO COVID” ให้คำแนะนำด้านการออกแบบแก่โรงพยาบาลรัฐ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X