มอบทุน SCI-Super VI เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัย

ปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ 12 “โลกใหม่หลังโควิด”

CU Shuttle Bus 3 สาย ให้บริการ 8 มิถุนายนนี้

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา เฉพาะค่าเล่าเรียนแก่นิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

CHULA MOOC เปิดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ เดือนมิถุนายน

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดสอน

ศูนย์พาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แจกไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน

บริษัทจำลอง จุฬาฯ 2563 เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานตำแหน่ง SP

กลยุทธ์ปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุค “Anti-Globalization”

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ จัดสัมมนาออนไลน์ “การศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการจัดทำแผน PDP เพื่อรองรับแนวโน้ม Prosumer”

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

เทคนิคพิเศษการสอนออนไลน์ ช่วง COVID-19 สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ รับงานวิเคราะห์ทดสอบผ่านทางไปรษณีย์

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Esports & Board Game ครั้งที่ 10 เรื่อง “เส้นทางสู่นักพากย์เกม”

CU NEX STAFF ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลของประชาคมจุฬาฯ

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Free Writing for Self-reflection”

บรรยาย “10 สิ่งจำเป็นต้องรู้ก่อนการปรับปรุงพันธุ์แพะแกะ”

กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น

มอบถุงปันน้ำใจให้ชุมชนจุฬานิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X