อบรมหลักสูตรการเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เปิดให้บริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับชาวจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาทุกประเภท

Sing from Home เรียนร้องเพลงออนไลน์ฟรีกับครูกิต The Voice

Art & Culture Talk ตอนที่ 9 “120 ปี ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ”

ตั้งวงเล่า เหลาความคิด EP.5 “จุฬาฯ มาร์เก็ตเพลส”

8 Checklist เตรียมมหาวิทยาลัยทรานฟอร์มการทำงานหลัง Unlockdown

บัญชี จุฬาฯ จัดคลาสออนไลน์ “Dean’s Distinguished Lecture Series: Top World-class Professors Sessions”

อบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

“Law Knowldege Series “สิทธิประโยชน์ BOI กับการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ”

ศึกษาดูงานการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะตระหนักอย่าตระหนก กับโรค Echinococosis ที่มีสาเหตุจากพยาธิในสุนัข

จุฬาฯ ประกาศนโยบาย “10 Plus” ลดค่าเล่าเรียนนิสิตร้อยละ 10 ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชา พร้อมมอบทุนทุกประเภทกว่า 5,000 ทุน และความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่นิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

,

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

,

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

,

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ อีกวาระหนึ่ง

โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

รับสมัครหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

สนทนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม เรื่อง “ชุมชน ไวรัส และรัฐ : ภัยพิบัติใหม่ในโลกเก่า”

เสวนาออนไลน์ “TCE Redesigned Symposium ครูผู้สร้างพลเมืองกับการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ในภาวะ COVID-19”

บรรยายออนไลน์เรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางห้องปฏิบัติการคลินิก”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X