จุฬาฯ – สวทช. ลงนามความร่วมมือโปรแกรม ITAP

สัมมนาทางไกล “GDLN Global Knowledge Sharing on the Impact and Responses to the Coronavirus (COVID-19)”

จุฬาฯ มอบสวัสดิการประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แก่บุคลากร

สาขาวิชาเกาหลีศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2563

แถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือศึกษาวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกเพื่อวินิจฉัยวัณโรคแห่งแรกของประเทศไทย  

อบรมเชิงปฎิบัติการ “จุดเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง”

จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยไทยด้วยเคล็ดลับพิเศษ

,

สัมมนาทางไกล 2020 GDLN Distance Learning Seminar Series “Public Sector Innovations for Sustainable Development”

อาจารย์จุฬาฯ วิจัย “ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย”

,

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

,

จุฬาฯ จัดมาตรการรุกเข้มด้านความสะอาดปลอดภัย ต้านภัย COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนิสิตใหม่ “สาขาวิชาเคมีประยุกต์”

โครงการ “Leadership Development Program”

ศศินทร์ฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมือจัดการแข่งขันเคสดิจิทัล SCBFLC2020

“โครงการจัดการระบบการสัญจร ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา และระบบระบายน้ำ” คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์ ระยะที่ 2

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จาก AAALAC International

,

แจ้ง “ปิดการจราจร” และ “เปลี่ยนเส้นทาง” รถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 – มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) – กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)

,

เสวนา “อนาคตการเมืองไทยหลังยุบพรรคในยุค COVID-19”

งดการจัดการแสดง “อุทยาน 100 ปีดนตรีในสวน”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X