ประกาศจุฬาฯ ให้หยุดงานหรือหยุดเรียนได้ เพื่อสังเกตอาการติดเชื้อ 2019-nCoV

เสวนาการกุศล “ฟังกันมากขึ้น I Can Hear Your Voice”

งาน “แว๊นไปมาชม Chula Art Town”

ประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน

บัญชี จุฬาฯ ชนะการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2020 ครั้งที่ 8

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เชิญร่วมฟังบรรยาย ส่งผลงานเข้าประกวด และชมนิทรรศการเพื่อส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1

“หน้ากากอนามัยใช้แล้ว” มีค่า อย่าทิ้ง นำมาแลก ของใหม่ฟรี !!!!

อบรม “Publishing 101: Tips and Tricks for Early Career Researchers”

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน“จุฬาฯพบสื่อมวลชน” (CU Meet the Press)

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8 

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง “โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (ฟ้าใหม่)”ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชีย

ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ฟรี โดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ President, China Medical University

ชมการแสดงดนตรี รายการจุฬาวาทิต “วัชโรดม”

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8

พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

จุฬาฯ ร่วมมือ วช. สนับสนุนทุนปริญญาเอกศักยภาพสูงสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงเผยแพร่ในระดับนานาชาติภายใต้โครงการ คปก. และ C2F

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 – 2567

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X