งาน “รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63”

งานประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB)

สัมมนา ASEAN for Cultural Coexistence:​Challenges and ways to Overcome (อาเซียนกับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม ความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหา)

ค่ายฝึกอบรมทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7

จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ จาก Best Global Universities 2020 โดย U.S. News & World Report

,

เชิญชมการแสดงงิ้วไทยในสวน ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฬ จุฬาฯ นิติมิติ เสวนาเรื่อง “วิพากษ์ คดีบุหรี่ : ไทย ฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO”

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมทันสมัยในโอกาสครบรอบ 21 ปี

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้ โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพสำหรับการเพาะชำกล้าไม้

เสวนาเรื่อง “The Smarter Future of Higher Education”

Digital Art Performance ที่หอประชุมจุฬาฯ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Generation Disruption”

จุฬาฯ เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี

,

การบรรยายโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 10

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช.”

บรรยายสาธารณะโดยนักเขียนชาวอินเดียที่มีชื่อเสียง

   สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี 

เสวนาเรื่อง วิพากษ์ คดีบุหรี่ : ไทย ฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO

พิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น Chula Smart Health 2019”

“CHULA CANCER RUN” ก้าวทันมะเร็ง

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X