ประกวด Chula Safety Ambassador 2019

ประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเรื่อง “การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนบวกสาม”

สัมมนาเรื่อง “Current Trends in Academic Publish : The importance of Metadata”

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชนะการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

นิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18

,

การบรรยาย เรื่อง “The Future of English Language Assessment”

Embaze® และ All-Zeal® นวัตกรรมใหม่ทางด้านทันตวัสดุ ผลงานคณาจารย์จุฬาฯ กลุ่ม 4Ds project ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

สัมมนา “Current Trends in Academic Publishing: The importance of Metadata”

ประกวดคลิปสั้น “สิทธิมนุษยชน… เรื่องรอบตัว”

กิจกรรมเรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัว

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ แสดงความยินดีครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อบรม “การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

จุฬาฯ สำรวจและพื้นฟูต้นจามจุรีทรงปลูก พร้อมวางแนวทางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เสวนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับพุทธศาสน์ศึกษา” 

คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ร่วมกับ จุฬาอารี เชิญร่วมงาน ติวเข้มผู้สูงวัยสู่ดิจิทัล 5.0

แถลงข่าว CHULA ART TOWN

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X