กำหนดเปิด – ปิดประตูจุฬาฯ และอาคารจอดรถจุฬาฯ

การให้บริการของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มีนาคม 2563

จุฬาฯ มีถังรับทิ้งหน้ากากแล้ว

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2563

จุฬาฯ พร้อมแล้วกับการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

,

“Do not panic” ประธานทีม Chula COVID-19 เตือนประชาคม

จุฬาฯ จัดทำ “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลออนไลน์”

รัฐศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ “การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา”

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

,

SDGs สัญญาแห่งการพัฒนา แบบ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

,

ประกาศมาตรการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายที่ 1

,

แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

กิจกรรมศิลปะหรรษา สอนทำหน้ากากผ้าด้วยตนเองจากคลิปวิดีโอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ #จุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและส่งมอบให้ผู้อื่น รุ่นที่ 3

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ทำหน้ากากอนามัยผ้า สร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะ

อบรมเชิงปฎิบัติการ “จุดเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองและส่งมอบให้ผู้อื่น” รุ่นที่ 2

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

,

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X