พิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

จุฬาฯ และ The Korea Foundation ลงนามสัญญาความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทเกาหลีศึกษา

จุฬาฯ สร้างภาพยนตร์สั้น “Life of Kwan” รณรงค์ลดของขวัญฟุ่มเฟือยเพื่อลดการเกิดขยะในวันรับปริญญา

ฉลอง 70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 30 ปี การทลายกำแพงเบอร์ลิน

บรรยายเรื่อง “Class Café – Startup”

Polish Day 2019

สาธิตจุฬาฯจัดงาน CUD OPEN HOUSE 2019

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ด้านบริหาร และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณะกรรมการผู้เกษียณ

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ สมัครรับทุนอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

เสวนาและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

โครงการ “Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp 2019”

ใจเขา-ใจเรา: ไม่แปลกแยก แม้จะแตกต่าง

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างสมดุล ณ จุฬาฯ สระบุรี

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Leadership Award ขั้นสูงสุด จากสหราชอาณาจักร

,

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ “เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์”

ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ภาคการศึกษาปลาย 2562

“คิดถึงกีฬา คิดถึงศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “The People VS Extremism & Populist Radical Right in Europe”

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X