บุคลากรจุฬาฯได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

CUIR บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟรี! ไม่ต้องลงทะเบียน

ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ ด้วย CU CUDSON แอปพลิเคชั่น

เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

3 – 4 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “ทีฆนิกาย มหาวัคค์ : ว่าด้วยผู้ควรบูชา คือ พระพุทธเจ้า”

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจราจรในจุฬาฯ ให้ดีขึ้น

แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย

จุฬาวาทิต “คณะศิษย์ครูลมุล ร่วมกับภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา จุฬาฯของเรา” ในวันที่ 3 เมษายน 2562

ทุน Fulbright แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

เสวนาวิชาการเรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน”

เสวนา ฬ.จุฬาฯ กฎหมายเพื่อประชาชน หัวข้อ “อาเซียนกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า”

สัมมนาเรื่อง ”เจาะลึก..อสังหาริมทรัพย์…รับสังคมสูงวัย”

ประชุมวิชาการนานาชาติ “ระบบกฎหมายอาญาในกลุ่มประเทศอาเซียน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงร่วมงานวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X