ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

เสวนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ”

โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ “Paint for Friends” ร่วมระบายสีกำแพงรั้ว ปลุกความรับผิดชอบต่อสัตว์โลก

ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาต้น ปี 2561

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่

อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

โครงการอบรม เรื่อง “สิทธิบัตรกับงานวิจัย”

ทรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สร้างแนวคิดในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลิตภัณฑ์

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561

CUCA RUN 2018

ต้อนรับผู้บริหาร Indiana University สหรัฐอเมริกา

Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมความปลอดภัยใกล้ตัว

การอบรมให้ความรู้คู่สุขภาพเรื่อง “กินดี มีสุข อ่อนวัย ห่างไกลโรค”

จุฬาฯ ร่วมเดินทางสู่อาร์กติก

เสวนาเรื่อง “ถอดรหัสอัจฉริยะ”

ขนส่งสาธารณะประหยัดพลังงาน ด้วย CU Bike

,

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง”

เสวนา “มุมมองทางสังคมวัฒนธรรมกับการศึกษาภาษาและวรรณคดี”

เสวนา “มหาอำนาจกับคาบสมุทรเกาหลี”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X