ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

CU on the road ep.10 part 2/2

CU on the road ep.11 part 1/2

CU on the road ep.11 part 2/2

CU on the road ep.12 part 1/2

CU on the road ep.12 part 2/2

CU on the road ep.13 part 1/2

CU on the road ep.13 part 2/2

CU on the road ep.14 part 1/2

CU on the road ep.14 part 2/2

CU on the road ep.15 part 1/2

CU on the road ep.15 part 2/2

CU on the road ep.16 part 1/2

CU on the road ep.16 part 2/2

CU on the road ep.17 part 1/2

CU on the road ep.17 part 2/2

CU on the road ep.18 part 1/2

CU on the road ep.18 part 2/2

CU on the road ep.19 part 1/2

CU on the road ep.19 part 2/2

CU on the road ep.20 part 1/2

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X