ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

CU on the road ep.30 part 2/2

CU on the road ep.31 part 1/2

CU on the road ep.31 part 2/2

CU on the road ep.32 part 1/2

CU on the road ep.32 part 2/2

CU on the road ep.33 part 1/2

CU on the road ep.33 part 2/2

CU on the road ep.34 part 1/2

CU on the road ep.34 part 2/2

CU on the road ep.35 part 1/2

CU on the road ep.35 part 2/2

CU on the road ep.36 part 1/2

CU on the Road ep.36 part 2/2

CU on the road ep.37 part 1/2

cu on the road ep.37 part 2/2

CU on the road ep.38 part 1/2

CU on the road ep.38 part 2/2

CU on the road ep.39 part 1/2

CU on the road ep.39 part 2/2

CU on the road ep.40 part 1/2

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X