ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

CU on the road ep.40 part 2/2

CU on the road ep.41 part 1/2

CU on the road ep.41 part 2/2

CU on the road ep.42 part 1/2

CU on the road ep.42 part 2/2

CU on the road ep.43 part 1/2

CU on the road ep.43 part 2/2

CU on the road ep.44 part 2/2

CU on the road ep.45 part 1/2

CU on the road ep.45 part 2/2

CU on the road ep.46 part 1/2

CU on the road ep.46 part 2/2

CU on the road ep.47 part 1/2

CU on the road ep.47 part 2/2

CU on the road ep.48 part 1/2

CU on the road ep.48 part 2/2

CU on the road ep.49 part 1/2

CU on the road ep.49 part 2/2

CU on the road ep.50 part 1/2

CU on the road ep.50 part 2/2

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X