ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

CU on the road ep.61 part 1/2

CU on the road ep.61 part 2/2

CU on the road ep.62 part 1/2

CU on the road ep.62 part 2/2

CU on the road ep.63 part 1/2

CU on the road ep.63 part 2/2

CU on the road ep.64 part 1/2

CU on the road ep.64 part 2/2

CU on the road ep.65 part 1/2

CU on the road ep.65 part 2/2

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X