ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

CU on the road ep.61 part 1/2

CU on the road ep.61 part 2/2

CU on the road ep.62 part 1/2

CU on the road ep.62 part 2/2

CU on the road ep.63 part 1/2

CU on the road ep.63 part 2/2

CU on the road ep.64 part 1/2

CU on the road ep.64 part 2/2

CU on the road ep.65 part 1/2

CU on the road ep.65 part 2/2

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X