Soเชี่ยว

รายการที่จะร่วมไขความจริงเท็จกับประเด็นที่เป็นกระแส และถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์

Soเชี่ยว

สาระความรู้

Soเชี่ยว

รายการที่จะร่วมไขความจริงเท็จกับประเด็นที่เป็นกระแส และถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์

รายการ Soเชี่ยว เป็นรายการที่รวบรวมนักวิชาการ อาจารย์ของจุฬาฯ ที่มีความรู้เฉพาะด้านมาช่วยกันไขความจริงเท็จเรื่องราวที่เป็นกระแสและถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ซึ่งบางเรื่องอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการผลิตและออกอากาศรายการ Soเชี่ยวจำนวนกว่า 80 ตอน (ความยาวตอนละ 3 นาที)

ร่วมรับชมประเด็นที่ได้นำมาไขความจริง

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย