Soเชี่ยว

รายการที่จะร่วมไขความจริงเท็จกับประเด็นที่เป็นกระแส และถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์

Soเชี่ยว

สาระความรู้

Soเชี่ยว

รายการที่จะร่วมไขความจริงเท็จกับประเด็นที่เป็นกระแส และถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์

รายการ Soเชี่ยว เป็นรายการที่รวบรวมนักวิชาการ อาจารย์ของจุฬาฯ ที่มีความรู้เฉพาะด้านมาช่วยกันไขความจริงเท็จเรื่องราวที่เป็นกระแสและถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ซึ่งบางเรื่องอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการผลิตและออกอากาศรายการ Soเชี่ยวจำนวนกว่า 80 ตอน (ความยาวตอนละ 3 นาที)

ร่วมรับชมประเด็นที่ได้นำมาไขความจริง

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย