ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดบรรยายธรรมเรื่อง สัมมาวาจา พูดดี ชีวิตงาม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย