ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล QS Reimagine Education Awards 2021

โครงการ “CHULA SMART SEASON2”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย