ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ปฏิทินกิจกรรม

เชิญชมนิทรรศการอิหร่านราชธรรม : การเดินทางจากเปอร์เซียสู่สยาม (Musing Shahnameh : A Journey from Persia to Siam) ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาฯ

โครงการ MUSICARE Workshop : ดูแลใจด้วยดนตรี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย