ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

จุฬาฯ ในสื่อ

VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย