ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท ห้างร้าน องค์กร หรือนิติบุคคลที่สนใจทำธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถอ่านและกรอกข้อมูลรายการได้ที่เว็บไซต์ https://procurement.chula.ac.th/procurement ซึ่งจะมีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง
 • ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ยกเลิกประกาศเชิญชวน
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
 • เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ขายทอดตลาด
 • ตอบข้อซักถาม
 • ประกาศอื่นๆ
 • ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)

โทรศัพท์ 0 2218 0049
เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย