สมัครรับข่าวจุฬาฯ

สมัครรับข่าวจุฬาฯ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

สมัครรับข่าวจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการการการสมัครรับข่าวสารจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อติดตามข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรมที่น่าสนใจของจุฬาฯ ท่านที่สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนสมัครรับข่าวสารจุฬาฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะส่งเป็นประจำทุกเดือน ข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ท่านที่สนใจรับข่าวสารจุฬาฯ

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC)

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

โทรศัพท์ 0 2218 3280
อีเมล cicc@chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย