บริษัท ห้างร้าน องค์กร หรือนิติบุคคลที่สนใจทำธุรกิจกับจุฬาฯ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดูรายละเอียดรายการได้ดังต่อไปนี้

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)

โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080
เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X