จุฬาฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ CECEP

พิธีมอบทุน Posco Asia Fellowship ปี 2563 แก่นิสิตจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2563

,

โครงการ “2,500 กล้องจุลทรรศน์ จาก โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ โรงเรียนชายขอบ”

พิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ”

,

จุฬาฯ แสดงความยินดี “สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 54”

,

Chula UltimateX Library ต้นแบบ Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทยที่จุฬาฯ

,

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม

,

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รับมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในระบบนิเวศน์มายคอร์สวิลล์

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X