การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Indiana University สหรัฐอเมริกาเยือนจุฬาฯ

สัมมนาถอดบทเรียนเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารงาน

โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ

อบรมหลักสูตร “ความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนทุนด้านวิชาการ : แนวปฏิบัติใหม่ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)”

ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทย หลังเลือกตั้ง

สัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการหลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 9

คณะผู้แทนจาก Korean Education Network (KREN) เยือนจุฬาฯ

ลงนามสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

การอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงฟังปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 33

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx สู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC : Thailand Quality Class)

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X