สัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการหลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 9

คณะผู้แทนจาก Korean Education Network (KREN) เยือนจุฬาฯ

ลงนามสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ

การอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงฟังปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 33

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx สู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC : Thailand Quality Class)

นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปัญหาและทางออกของทีวีดิจิทัล”

รวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียน “BIG Cleaning Day at Satit Chula”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4”

ลงนามโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมทำปะการังเทียม

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X