อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำงานมีความสุขปลอดภัยจาก Office Syndrome

ประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเรื่อง “การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนบวกสาม”

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ แสดงความยินดีครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อบรม “การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

เสวนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับพุทธศาสน์ศึกษา” 

คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

แถลงข่าว CHULA ART TOWN

“บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ”

การประชุมวิชาการนานาชาติ 27th AMIC Annual Conference

ลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X