งาน “แว๊นไปมาชม Chula Art Town”

ประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน“จุฬาฯพบสื่อมวลชน” (CU Meet the Press)

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8 

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง “โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (ฟ้าใหม่)”ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชีย

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ President, China Medical University

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

จุฬาฯ ร่วมมือ วช. สนับสนุนทุนปริญญาเอกศักยภาพสูงสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงเผยแพร่ในระดับนานาชาติภายใต้โครงการ คปก. และ C2F

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

“GenEd Fair 2020” สร้างศักยภาพนิสิตรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13 : ครูสร้างคน คนสร้างครู”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X