พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

จุฬาฯ ร่วมมือ วช. สนับสนุนทุนปริญญาเอกศักยภาพสูงสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงเผยแพร่ในระดับนานาชาติภายใต้โครงการ คปก. และ C2F

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

“GenEd Fair 2020” สร้างศักยภาพนิสิตรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13 : ครูสร้างคน คนสร้างครู”

แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 43

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำ

จุฬาฯให้การต้อนรับอธิการบดี Technical University of Munich

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

นิสิตนักกีฬาจุฬาฯ ที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล

พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X