สถาปัตย์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ)

การประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 3

เสวนาออนไลน์ “EDU Webinar Series ปรับ-เรียน-เปลี่ยน-รู้”

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

“สั่ง Delivery” อย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

เวทีสาธารณะ “Fake News is Good News – ได้เวลาเปลี่ยนวารสารศาสตร์”

Series ละครอักษรฯ on Screen และเสวนาออนไลน์โดยภาควิชาศิลปการละคร

มหาวิทยาลัย…ก้าวต่อได้ในวิกฤต COVID-19

หลักสูตร CHULA MOOC เดือนพฤษภาคม เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบผ่านทางออนไลน์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดคอร์สภาษารัสเซียออนไลน์

Podcast “เล่าสู่กันฟัง” ชวนลูกเรียนรู้และปรับตัวในสถานการณ์ COVID-19

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X