ละครเวทีอักษรศาสตร์ จุฬาฯ “งดการสมรส ” จากบทละครพระราชนิพนธ์แปล

เชิญอุดหนุน “สลากกาชาดจุฬาฯ 2563” ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย

จุฬาฯ – กระทรวงการอุดมศึกษาฯร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมไทย

,

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมจัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” ยิ่งใหญ่ตลอดเดือนตุลาคม เชื่อม “เกียรติภูมิจุฬาฯ” สู่สังคมไทยยุค New Normal

,

เสวนา “ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย”

จุฬาฯจัดพิธีเชิดชูเกียรตินิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการทางทันตกรรมฟรี

ศูนย์เครื่องมือ จุฬาฯ มอบส่วนลด 10% สำหรับทุกงานวิเคราะห์

ความภูมิใจของบัณฑิตจุฬาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จุฬาฯ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานด้าน CSR เป็นเลิศ จากโครงการจุฬาอารี

,

จุฬาฯ ร่วมแสดงนวัตกรรมในงาน Thailand Sustainability Expo 2020

,

SHECU จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ ด้านอาชีวอนามัย ด้านเคมี ด้านชีวภาพ และด้านรังสี

,

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X