การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ เส้นทางเดินรถและคนเดิน และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อาคารจอดรถที่เปิดให้บริการในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

การฆ่าเชื้อบนปริญญาบัตรด้วยการฉายรังสีเอกซ์ เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ

ครั้งแรกในไทยนักวิจัยชีวเคมี จุฬาฯ ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากโควิด-19

“CUPHARMATALK เรื่อง “ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย ครั้งที่ 5 : การปฏิรูประบบประกันสุขภาพ”

Job Expo Thailand 2020 และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจุฬาฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation

เสวนาออนไลน์ “ครูทำร้ายเด็ก : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

งานเปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

, ,

“FAAMAI Digital Arts Hub” รายการ “Thailand Today” ทาง NBT WORLD

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X