ปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรและการปิด-เปิดประตูจุฬาฯ ในบางพื้นที่ ระหว่าง 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

ประกาศจุฬาฯ ให้หยุดงานหรือหยุดเรียนได้ เพื่อสังเกตอาการติดเชื้อ 2019-nCoV

เสวนาการกุศล “ฟังกันมากขึ้น I Can Hear Your Voice”

“หน้ากากอนามัยใช้แล้ว” มีค่า อย่าทิ้ง นำมาแลก ของใหม่ฟรี !!!!

อบรม “Publishing 101: Tips and Tricks for Early Career Researchers”

ชมการแสดงดนตรี รายการจุฬาวาทิต “วัชโรดม”

นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 – 2567

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น อธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 – 2567 ในนามสภาคณาจารย์ จุฬาฯ

อาจารย์จุฬาฯ สามารถสร้างหนังสือรายวิชาในระบบ CU CAS โดยใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดได้แล้ว

ปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 1/2563

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X