นิทรรศการภาพถ่าย Diego & Frida : A Smile in the Middle of the Way

ประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 ปี”

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กวาดรางวัลที่ 1-2-3 J-MAT Award สุดยอดการแข่งขันแผนการตลาดของไทย

ขอความร่วมมือกรอก “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

สรุปเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

การบรรยายธรรมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 5

เปิดรับสมัคร The 1st GEN of CU NEX Club 2019

บรรยายพิเศษ “ภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

ประกวดคลิปวีดีโอ และเรียงความ/บทความ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า”

จุฬาฯ เจ้าภาพประชุมสมาคมสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45 การประชุมดนตรีระดับโลกครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุฬาฯ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลองโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลจากงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47

, ,

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X