“Folk Field สืบศิลป์ท้องถิ่นไทย” รวมวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทยไว้มาไว้ที่จุฬาฯ

สถาบันภาษาจุฬาฯ เปิดคอร์สพิเศษ 1 วันสุดฟิต พิชิต CU-TEP

นิทรรศการ “จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ”

ประกาศกำหนดวันเปิด – ปิดภาคการศึกษา จุฬาฯ ปีการศึกษา 2562

CUIR บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟรี! ไม่ต้องลงทะเบียน

ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ ด้วย CU CUDSON แอปพลิเคชั่น

3 – 4 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “ทีฆนิกาย มหาวัคค์ : ว่าด้วยผู้ควรบูชา คือ พระพุทธเจ้า”

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจราจรในจุฬาฯ ให้ดีขึ้น

จุฬาวาทิต “คณะศิษย์ครูลมุล ร่วมกับภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา จุฬาฯของเรา” ในวันที่ 3 เมษายน 2562

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X