ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ อีกวาระหนึ่ง

โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

รับสมัครหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

สนทนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม เรื่อง “ชุมชน ไวรัส และรัฐ : ภัยพิบัติใหม่ในโลกเก่า”

เสวนาออนไลน์ “TCE Redesigned Symposium ครูผู้สร้างพลเมืองกับการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ในภาวะ COVID-19”

บรรยายออนไลน์เรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางห้องปฏิบัติการคลินิก”

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นอกเวลาราชการ) รอบพิเศษ

เสวนา “มองอนาคต บริการห้องสมุดกับวิถีใหม่ (New Normal)”

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการ ประจำปี 2563

Chula UDC ให้คำปรึกษาฟรีทางออนไลน์ “การปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ”

บทเพลง “ประคอง” เวอร์ชันพิเศษ จากพี่น้องนักร้อง นักดนตรีชาวจุฬาฯ

นิสิตปลื้ม จุฬาฯ มอบทุนบรรเทาวิกฤตโควิด-19

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X