หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น 62 เปิดรับสมัคร

ค่าย VET CAMP 40th

สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 62

การบรรยายเรื่อง Drug Interaction in Dentistry

เสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 3

อาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2562

,

ประชุมวิชาการ “มณฑลไทยในอดีต”

สัมมนา “หลักฐานมัมมี่ลิงบาบูน กับการค้าขายทางเรือในยุคแรก”

สำนักบริหารวิจัยให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การเขียนขอทุนต่างประเทศ” (ครั้งที่ 3)

เสวนา “นโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ”

เสวนา “100 ปี ถนนพระรามที่สี่ : สานพลังความร่วมมือ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X