สาขาวิชาเกาหลีศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2563

ทีมนิสิต BBA จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Case ธุรกิจระดับโลกที่แคนาดา

, ,

คำแนะนำสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562

, ,

ขงจื่อ จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เสฉวนแดนสวรรค์แห่งความอุดมสมบูรณ์

, ,

จุฬาฯ เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี

,

ผลงานการออกแบบ “อาคารโรงเรียนอนุบาลดุมใหญ่” โดยนิสิต INDA คว้า 2 รางวัลระดับโลก

, ,

จุฬาฯต้อนรับทูตประเทศไอร์แลนด์

,

ทีมนิสิตจุฬาฯ ชนะรางวัล Best Report จากการแข่งขันแผนการตลาดระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

, ,

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Presenter Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มาเลเซีย

,

ENeA SEA นวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ด้านโภชนาการช่วงแรกแห่งชีวิต

, ,

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ “นวัตกรที่มีผลงานดีเด่น” ในงานประกวดนวัตกรรมที่โครเอเชีย

, , ,

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมร้านกาชาดจุฬาฯ

,

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X