นวัตกรรม “Fresh2JoY” เทคโนโลยียืดอายุผลไม้

รางวัล Grand Prize งาน Seoul International Invention Fair 2017

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย