ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ส่งบทความเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Go Global Chulalongkorn University Project)  อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำสู่ประเด็นเกี่ยวกับพลเมืองโลกโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ฝึกประสบการณ์เสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลก ณ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย  ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2561

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

  1. เขียนเรียงความ/บทความด้วยตนเอง ความยาวประมาณ 1,000 คำ เป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “What our generation can do to shape the world as a community of shared future?”
  2. แนบประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลในการติดต่อกลับให้ชัดเจน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ที่ยังมิได้บันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษา
  2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  3. มีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  4. สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้ดี

*หมายเหตุ : นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกแล้วหากขัดข้องในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า จะถูกพิจารณาให้สละสิทธิ์

ส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2561 ทางอีเมล : ggcuproject@gmail.com ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทาง www.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ  โทร. 0-2218-3364-5

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย