ข่าวสารจุฬาฯ

ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรพื้นฐาน เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9 พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี หัวข้อการบรรยาย รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของนิสิต วิทยากรโดย อาจารย์นายแพทย์สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย