ข่าวสารจุฬาฯ

ความรู้คู่สุขภาพ “ปรับท่าวันละนิด…ชีวิตเปลี่ยน”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดการบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้คู่สุขภาพประจำปี 2561 เรื่อง “ปรับท่าวันละนิด…ชีวิตเปลี่ยน” Good Posture…Good Life ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 โดยมีนายแพทย์สัณฐิติ ดะห์ลัน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คุณณัฏฐา จิรพงศ์พิทักษ์ นักกายภาพบำบัด คุณศุภณัฐ วุฒิธรรมกิตติ นิสิตนักกีฬา เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้ฟังได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนท่าทาง ให้ถูกต้องเหมาะสม ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ และป้องกันกระดูกเสื่อมก่อนวัยอันควร

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0590

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย