ข่าว

เวทีจุฬาฯ เสวนา “ทีแคส – ทีใคร มองอนาคตการศึกษาไทย”

เวทีจุฬาฯ เสวนา “ทีแคส – ทีใคร มองอนาคตการศึกษาไทย”

Facebook live : Chulalongkorn University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 13 เรื่อง “ทีแคส – ทีใคร มองอนาคตการศึกษาไทย” ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบทีแคส (TCAS : Thai University Center Admission System) ซึ่งนำมาใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งนำเสนอทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการเสวนา ประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  • ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล นักวิชาการด้านการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • รศ.ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  • คุณมนัส อ่อนสังข์ (ลาเต้) บรรณาธิการข่าวการศึกษา และแอดมิชชั่น เว็บไซต์ DEK-D.com

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364 – 5

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X