อบรม Autodesk Revit 2018 for Landscape Architect

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรม Autodesk Revit 2018 for Landscape Architect ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์อบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โดยมี รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ เป็นวิทยากร ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk Authorize Training Center (ATC)  รับสมัครตัั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเด่นนภา เปี่ยมใย โทร. 0-2218-4339, 086- 994-1839 อ.มิ่งขวัญ นันทวิสัย โทร. 086-478-1280 email: landcu.bim@gmail.com

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X