ข่าว

การเสวนาธรรมเรื่อง “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?”

การเสวนาธรรมเรื่อง “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?”

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมกับส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดการเสวนาธรรมเรื่อง “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  เพื่อเปิดพื้นที่ทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของ  “หนังสือวิชาการ” ซึ่งเป็นสื่อที่สร้างเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาการศึกษานับจากอดีตถึงปัจจุบันในยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ มอบหนังสือให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2

การเสวนาธรรมครั้งนี้มีการปาฐกถานำเรื่อง “การสร้างปัญญาด้วยการอ่านหนังสือ” โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การเสวนาธรรมเรื่อง “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?” โดยพระสิทธิโชค ส้มโอหวาน (ส.ส.สิทธิชโย)  วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  และ ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย  อ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 

          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3247, 0-2218-3269

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X