ประกาศรายชื่อนิสิตจุฬาฯผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อนิสิตจุฬาฯผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Go Global Chulalongkorn University Project)

ณ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2561

1.Arisa Wannasri

(E-mail : arisa.wann27@gmail.com)

2.Chanakarn Junsangsri

(E-mail :chanakarn.junsangsri@gmail.com)

3.Chayatat Pattanaphum

(E-mail :pprabb@gmail.com)

4.Hassaluck Kosaipat

(E-mail : hk16like@gmail.com)

5.Maria Timpika Chomcha

(E-mail :mariatimpikachomcha@gmail.com)

6.Natthanan Puenbonthananan

(E-mail : nathananphuenbon95@gmail.com)

7.Pantita Sripraya

(E-mail : punpuntita411@gmail.com)

8.Petcharak Kitsanachakravat

(E-mail : petcharak.kitsana@gmail.com)

9.Pitchayawut Kumpiro

(E-mail :ode_db@hotmail.com)

10.Punpaporn Parama

(E-mail :plaify.parama@gmail.com)

11.Siripat Khowbunyarasri

(E-mail : siripat_bodin2@hotmail.com)

12.Tasada Sangmanacharoen

(E-mail :Da_Tasada89@hotmail.com)

13.ณัฐภัสสร ศิริพงษ์วไล

(E-mail :Mat_only-you@hotmail.com)

14.เตวิช ทรรศนีย์กุลกิจ

(E-mail :taewich27@gmail.com)

15.พิชญาภัค เพ็ชรเทศ

(E-mail :Sky_Magneto@hotmail.com)

16.ภัทรธรณ์ แสนพินิจ

(E-mail :pattaratorn191@gmail.com)

17.ภัทรภร เสนไกรกุล

(E-mail :bhattaraporn.s@msu.ac.th)

18.ภัสสรา บุญญฤทธิ์

(E-mail :b.bhasrah@gmail.com)

19.โรสนี แกสมาน

(E-mail :rossanee22march@gmail.com)

20.สุดารัตน์  หอมกลิ่น

(E-mail :taemsudarut@gmail.com)

21.อนุตรา ช่วยศิริ

(E-mail :anurara.chu@gmail.com)

22.อิมรอน ดือราแม

(E-mail :imronbigcityman@gmail.com)

  1. มารวย มนตรี

(E-mail :simsimple3@gmail.com)

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น กรุณาส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านมาที่ E-mail : ggcuproject@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.02-218-3364

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X